Obchodní podmínky nakladatelství Gorgona pro prodej prostřednictvím stránek gorgona.eu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti s ručením omezeným Gorgona Books se sídlem v Praze 5 – Stodůlkách, Vlachova 1513, PSČ 155 00, identifikační číslo 24820911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177398 (dále jen nakladatelství), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi nakladatelstvím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen zákazník) ohledně knih nakladatelství a dalšího zboží (dále souhrnně jen zboží) prostřednictvím webových stránek na adrese www.gorgona.eu (dále jen stránky).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání stránek nakladatelství a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od nakladatelství, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může nakladatelství měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednávka zboží

2.1. Stránky umožňují zákazníkovi provádět objednávání zboží bez registrace.

2.2. Při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

2.3. Zákazník bere na vědomí, že stránky nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení nakladatelství, potažmo třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Stránky obsahují popis a konečnou cenu zboží nabízeného nakladatelstvím. Cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a jeho cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy je na stránkách zobrazováno.

3.2. Cena v českých korunách platí pro případ, kdy je zboží doručováno na území České republiky. V případě, kdy je zboží doručováno na území Slovenské republiky, platí cena uvedená v eurech.

3.3. Pro objednání zboží vyplní zákazník na stránkách objednávkový formulář, který obsahuje informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka).

3.4. Před zasláním objednávky nakladatelství je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil. Objednávku odešle zákazník nakladatelství kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou nakladatelstvím považovány za správné. Nakladatelství neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen e-mail zákazníka).

3.5. Nakladatelství je vždy oprávněno v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi nakladatelstvím a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je nakladatelstvím zasláno na e-mail zákazníka.

3.7. Zákazník bere na vědomí, že nakladatelství není povinno uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (na internetové připojení, na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit nakladatelství následujícími způsoby:

  • v hotovosti na adrese dohodnuté s předstihem s nakladatelstvím;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce;
  • bezhotovostním převodem na účet nakladatelství č. 2500186912/2010 (v českých korunách), případně 2500186912/8330 (v eurech), vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen účet nakladatelství);

4.2. Kupní cena je konečná a zahrnuje také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet nakladatelství.

4.5 Nakladatelství je oprávněno, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží zákazníkovi.

4.6 Nakladatelství vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad (fakturu). Nakladatelství je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví nakladatelství zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mail zákazníka.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být nakladatelství prokazatelně doručeno do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla nakladatelství či na adresu elektronické pošty nakladatelství.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být nakladatelství vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy nakladatelství. Zboží musí být nakladatelství vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.3. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží zákazníkem dle čl. 5.2 obchodních podmínek je nakladatelství oprávněno provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí nakladatelství kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) zákazníkovi nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem. Nakladatelství je taktéž oprávněno vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží zákazníkem.

5.5. Zákazník bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno či opotřebeno, vzniká nakladatelství vůči zákazníkovi nárok na náhradu škody nakladatelství tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je nakladatelství oprávněno jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje nakladatelství. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li nakladatelství podle kupní smlouvy povinno dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zákazník zboží při dodání, je nakladatelství oprávněno od kupní smlouvy odstoupit.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4 Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky nakladatelství.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2 Nakladatelství není ve vztahu k zákazníkovi vázáno žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

7.3 Zákazník bere na vědomí, že nakladatelství nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do stránek nebo v důsledku užití stránek v rozporu s jejich určením.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, a adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3 Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů nakladatelstvím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

8.4 Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje nakladatelstvím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

8.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6 Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k nakladatelství odvolat písemným oznámením doručeným na adresu nakladatelství.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována nakladatelstvím v elektronické podobě a není přístupná.

9.3 Kontaktní údaje nakladatelství: adresa pro doručování: Vlachova 1513, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00, adresa elektronické pošty gorgona@gorgona.eu, telefon 776 230 545, datová schránka dfgz7kp.